Vägen som förenar oss börjar här.

 

 

 

 

Välkommen till Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighets hemsida!

 

Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet har sin hemvist i det vackra Bohuslän. Närmare bestämt i Kämpersvik, nästan mitt emellan Fjällbacka och Grebbestad. I Kämpersvik med omnejd finns totalt c:a 200 fastigheter, varav ungefär en fjärdedel är året runt-boenden.

Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet består i dagsläget av ett 80-tal fastigheter.

Halsviksvägen och Bernhardinas väg, så heter de vägar som samfälligheten har att förvalta för medlemmarnas, tillika fastighetsägarnas och övriga brukares bästa.

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information för samfällighetens medlemmar samt andra intressenter, inom ramen för det uppdrag förenings styrelse har.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 Vad händer just nu? 

 

200914 VA-arbeten vid Killebäck

Under veckorna 38-44 kommer Tanums kommun, i samarbete med Svensk Sjöentreprenad i Göteborg AB, att genomföra omfattande arbeten med att dra ny avloppsledning för att koppla samman Fjällbacka med reningsverket i Bodalen. Man kommer att borra och dra den nya ledningen under havsbotten i viken och komma upp utanför stenpiren i Skredfors.

Vägen kommer att ledas om i höjd med badplatsen vid Killebäck genom att man växelvis breddar vägen på respektive sida då vägen kommer att grävas upp. Framkomligheten kommer enligt entreprenören att vara i stort sett intakt med undantag för de korta stunder då man eventuellt måste utföra sprängningsarbeten. 

För att underlätta arbetet och för allas säkerhet ber vi därför både fordon och fotgängare som passerar arbetsplatsen att iaktta uppmärksamhet samt självfallet sänka hastigheten. Tänk också på att det kan vara klokt att åka hemifrån några minuter tidigare då man eventuellt kan behöva vänta på att passera området vid sprängning och maskinförflyttning. 

Vägen kommer att besiktigas i samarbete mellan parterna och troligen vara fullt återställd någon gång under våren. 

 

200817 Protokoll årsstämman 2020

Protokollet från årets stämma finns nu för påseende under fliken Årsmötesprotokoll eller genom att klicka här.

 

200717 Dokument inför Årsstämman 2020

 

200703 Välkomna till Årsstämman 2020

Datum för årets stämma är fredagen den 31:a juli kl. 15.00. 

Plats: Gula garaget (Lars Joelsson), Skredforsvägen 8 Kämpersvik (förutsatt att vi inte blir många, se nedan).

Med anledning av pågående Corona-pandemi är vi i år extra måna om att ni anmäler ert deltagande samt antal. Detta för att kunna planera rekommenderat deltagaravstånd med avseende på vald lokal. Ett antal platser kommer att finnas inne i "Gula garaget" och ett antal på utsidan de öppna portarna. Om, mot förmodan, lokalen blir för trång kommer alternativ plats att meddelas. 

Deltagare anmäler sig som vanligt via e-post: kevstyr@gmail.com eller genom att meddela någon i styrelsen. 

Formell inbjudan jämte fullmaktsformulär är skickade till registrerade e-postadresser men även genom att klicka här (inbjudan) och här (fullmakt) finner ni respektive dokument. 

   

190809 Protokoll årsstämman 2019

Protokollet från årets stämma finns nu för påseende under fliken Årsmötesprotokoll eller genom att klicka här.

 

190626 Välkomna till Årsstämman 2019

Datum för årets stämma är i år satt till onsdag 24/7, kl. 15-17

Plats är som de senaste åren ”Gula Garaget” (Lars Joelsson), Skredforsvägen 8, Kämpersvik.

Formell inbjudan jämte fullmaktsformulär är skickade till registrerade e-postadresser men även genom att klicka här (inbjudan) och här (fullmakt) finner ni respektive dokument. 

Glöm som vanligt inte att meddela hur många som kommer från din fastighet för garanterad tillgång av kaffe & bulle.

 

180815 Protokoll årsstämman 2018

Protokollet från årets stämma finns nu för påseende under fliken Årsmötesprotokoll eller genom att klicka här

 

180619 Välkomna till Årsstämman 2018

Datum för årets stämma är satt till lördag 21/7, kl. 16:00-18:00.

Plats är som de senaste åren ”Gula Garaget” (Lars Joelsson), Skredforsvägen 8, Kämpersvik.

Formell inbjudan kommer inom kort till din angivna e-postadress men du kan redan nu anmäla dig via e-post till kevstyr@gmail.com.

Glöm inte att meddela hur många som kommer från din fastighet för beräkning av kaffe & bullar.

 

180619 Nya farthinder

Då var, efter en lång tids diskussioner och beslut, de nya farthindren äntligen på plats. Placeringen är aningen annorlunda än tidigare års blomlådor och kommer att justeras efter behov och trafikintensitet.

Som vanligt ska påpekas att den bästa åtgärden för att öka säkerheten för fotgängare, cyklister och inte minst barn på vägen, är att hålla en låg hastighet samt vidta extra uppmärksamhet. En låg hastighet minskar även vägslitage, buller samt bidrar till allmänt ökad trivsel längs vår väg. 

 

171012 Protokoll extrastämman

Protokollet från extrastämman finns nu för påseende under fliken "Årsmötesprotokoll".

 

20170929 Årets utdebitering

Just nu håller vår kassör som bäst på med att skicka ut fakturor via e-post gällande årets utdebitering till samtliga berörda fastigheter. Om Du i skrivande stund inte fått fakturan så kommer den inom de närmsta dagarna. Kontrollera även särskilt så att fakturan inte hamnat i spam- eller skräppostfilter om det fortfarande inte efter några dagar inte kommit något mail. Har du bytt e-postadress eller liknande vänligen meddela oss detta snarast på kevstyr@gmail.com. Förfallodag är 25/10, betala i god tid för att undvika förseningsavgift. 

 

20170904 Ny flik "Ekonomi"

Från och med föregående verksamhetsår kommer balans- och resultatrapporterna för det gångna året att presenteras på hemsidan under fliken Ekonomi

 

20170903 Extra stämma, söndag 1:a oktober

Härmed kallas fastighetsägare i vägsamfälligheten till extra stämma, där endast en punkt ska behandlas:

Val av ny ledamot i styrelsen med anledning av att Emma Levin begärt entledigande.

Dag: 2017-10-01 (söndag)

Tid: 11:00 – 12:00

Plats: Gula garaget (Lars Joelsson), Skredforsvägen 8 Kämpersvik

Anmäl deltagande till kevstyr@gmail.com senast 2017-09-24

 

Stämmodokument

 

170731 Protokoll årsstämman

Protokollet från årsstämman finns nu för påseende under fliken "Årsmötesprotokoll". 

 

170710 Street Art

Den unge street art-konstnären Sander skapar en gladare asfalt och vill med sin konst förmedla budskapet

"barn är mjuka, bilar är hårda". 

Sander verkar dock bekymrad över konstens varaktighet eftersom kritan inte är väderbeständig. 

Sander med sin assistent "Pappa"

 

 

170624 Årsstämma 2017

Välkomna till årsstämman lördag 22:a juli kl 13:00.
Lokal: "Gula garaget" (Lars Joelsson), Skredforsvägen 8, Kämpersvik.
Viktigt att ni meddelar hur många ni kommer per fastighet då vi bara kan garantera kaffe med dopp till de som anmält sig.

 

 

170622 Farthinder, hastighet, stödkanter

Blomlådor 2017

Nu är farthindren vid badplatsen utplacerade för säsongen. Det blev de gamla blomlådorna, kompletterade med en ny, som fick hänga med en säsong till. Den fina blomsterplanteringen har som vanligt Lars och Birgitta Karlsson fixat.

På förra årsstämman fick styrelsen i uppdrag att se på en mer varaktig lösning gällande hastighetsbegränsning och medlemmarna uppmanades även att komma med förslag och idéer. Vi fick ganska snabbt ett förslag (det enda) som innebar bitvis visuellt avsmalnande sträckor enligt den modell som testas på platser i Skåne med framgång. Vi kom dock fram till att denna modell inte passade oss eftersom vår vägs smalare bredd knappast medger denna lösning. Styrelsen har därför under gångna året värderat ett antal andra idéer och möjliga lösningar vilket resulterat i fyra förslag. Dessa kommer att presenteras på hemsidan inom kort med syfte att ta ett definitivt beslut på årsstämman 22/7 (formell inbjudan kommer på hemsidan inom kort).

Men! Det finns inga fartbegränsande åtgärder som fungerar lika bra som att tänka på hastigheten samt anpassa denna efter omständigheterna. Detta gäller självfallet hela året med är ännu viktigare under sommarmånaderna med ökad trafik, fotgängare och cyklister och inte minst barn som inte alla gånger har full uppmärksamhet. Vänligen respektera detta. 

Under försommaren har stödkanterna längs vägen kompletterats. De fastigheter som anlitar hantverkare och entreprenörer ombeds att se till att dessa inte använder väggren eller dikesområdet som parkering eller uppställningsplats då just stödkanterna körs ned och tar onödig skada. 

Idag har även vår vägsträckning fått kanterna klippta. Snyggt och prydligt inför midsommarhelgen.

En riktigt Trevlig Midsommarhelg till er alla och väl mött på årsstämman!

 

161130 Stadgar, Regler & Guider

Senaste dagarna  har hemsidan omstrukturerats en aning. Ny flik (se rubrik) som samlar en del av de viktiga dokument som kan vara väsentliga för medlemmarna att känna till. 

 

160819 Husnummer

Det har framkommit påpekanden från taxichaufförer, budbilar, fraktbolag e.t.c. om att fastigheterna längs Halsviksvägen och Lilla Halsviksvägen är svåra att finna, tänk även på utryckningsfordon. Många fastigheter har husnummer synligt från vägen men många saknar synligt husnummer eller att det är ostrategiskt placerat. Detta är kanske inte en fråga för vägföreningen att driva utan enbart en information att det kan vara lämpligt att åtgärda. 

 

160819 Ändring av andelstal

Den som önskar justera sitt andelstal, till exempel vid ändring från fritidsboende till åretruntboende eller vise versa, gör detta genom att antingen kontakta styrelsen via e-post kevstyr@gmail.com och som då kontaktar Lantmäteriet eller genom att själv kontakta Lantmäteriet. Oavsett vill styrelsen få vetskap om ändringen så att fastigheten debiteras rätt. Lantmäteriets kostnader i samband med denna registrering betalas av respektive fastighet. 

 

160819 Regler för slitageersättning

Under rubriken Stadgar & Årsmötesprotokoll ovan finns nu dokument rörande regler kring extraordinärt slitage av Halsviksvägen. 

Du finner även dokumentet här.

 

160818 Protokoll från Årsstämman 2016

Protokoll 

 

160723 Hastighet och farthinder

 

Det är beklagligt att vi kan konstatera att det senaste veckorna skett en drastisk hastighetsökning av biltrafiken på vår väg, långt över begränsningen på 30km/tim -vilket redan det är en för hög hastighet på flera sträckor. Detta var inte meningen med ny vägbeläggning. 

En låg hastighet har förutom de uppenbara säkerhetsmässiga följderna, för både fotgängare och cyklister, speciellt alla barn längs vägen, även positiv inverkan på miljö och allmän trivsel. 

I går fredag 22/7 blev ett farthinder vid badplatsen påkört av en bil med hög hastighet (vittnen finns). Blomlådan, som är rejält tung'låg upp och ned flera meter från sin plats ute bland sprängstenarna, mer eller mindre massakerad. 

Ny låda är beställd och som en konsekvens för att ytterligare förhindra höga hastigheter har därför de gamla, ganska agressiva, farthindren nu lagts ut som komplement. Om hastigheterna inte sänks, kan ytterligare farthinder läggas ut efter behov på andra delar av vägen.

 

160522 Slitageersättning

Enligt det beslut som togs vid senaste årsstämman (juli 2015) angående extraordinärt slitage av vägen har det idag via e-post skickast ut information till samtliga medlemmar. Brevet i pdf-format finns även att läsa här

 

151223 Slutet gott...

Så har ännu ett händelserikt år passerat och vi fick till sist våra stödkanter, om än kanske inget konstverk. Under kalenderåret som som passerat så har vi främst arbetat med att ordna och justera det sista med brorenoveringen men framför allt den nya beläggningen mellan Paradishöjden och vändplanen. Det kanske inte låter så mycket men det är åtskilliga timmar av diskussioner, kontakter och beslut som ligger bakom. Detta har uppnåtts genom ett ganska så krävande styrelsearbete men som också är väldigt trevligt och stimulerande. Nu tar styrelsen julledigt för att b.l.a. ladda batterierna inför vårens styrelsearbete. 

Till Alla Medlemmar önskas en riktigt

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

 

151126 Asfalteringsarbetet i stort sett klart

Sedan en månad tillbaka åtnjuter vi igen hur bekvämt det är att köra på en belagd väg. Vi slipper därmed också den ömsom dammiga och ömsom bitvis sörjiga väg vi haft de sista tre åren för att inte tala på alla potthål. Dock återstår några åtgärder; En del mindre och kompletterande asfaltsjobb kommer p.g.a. väderleken, läs årstiden, inte att kunna utföras förrän till våren enligt ö.k. med Skanska. Det gäller främst sådant vi inte är helt nöjda med men även en del kompletterande åtgärder och privata arbeten. Stödkanterna längs väg och fastighetsinfarter är heller inte gjorda men kommer att göras inom kort, möjligen redan under morgondagen. 

 

Ett par saker att särskilt tänka på i och med den nya beläggningen: 

- Som konsekvens av att vi nu har en slät och fin väg finns risk för, och har noterats, en högre hastighet. Tänk på att det fortfarande är Max 30 km/h som gäller men kör gärna långsammare. 

- Tänk även på att vara rädd om beläggningen. Detta gäller särskilt de som bygger eller på annat sätt utnyttjar maskiner på eller omkring vägen. Skador i asfalten är reparerbara men kostsamma och blir aldrig lika fina och hållbara. 

- Även om vi isgrusar när det behövs så är det bra att ha i beaktning att den nya släta asfalten blir halare än vad vi är vana vid. Detta gäller inte bara frost och ishalka utan även våt väderlek. Vi uppmanar därför inte bara dig som kör att ta det lite lugnare utan även du som går eller cyklar. 

 

Fr.o.m idag har vi även satt upp lite nya vägmärken. Bland annat har vi satt upp skyltar som anger väjningsplikt vid bron innebärande att trafik som kommer öster om bron (från Kämpersvik) har företräde. Den som kommer väster ifrån har alltså väjningsplikt på bron och väntar på den nya mötesplatsen mittemot pumphuset tills bron passerats av mötande fordon. Egentligen inget nytt utan en formalisering. 

 

Fler bilder från asfalteringen hittar du HÄR 

 

 

151019 Datum för asfaltering uppskjuten och definitivt bestämd

-Eller rättare sagt förutsatt att vädergudarna står på vår sida så kommer asfalteringen att påbörjas måndagen den 26/10. 

Som ni säkert anar så har justeringsarbetet dragit ut ytterligare på tiden och beräknas nu vara helt färdigställt på onsdag denna vecka. Med tanke på att det spås regn under torsdagen och för att förhindra trafikstörningar under fredagen, då många ska till sina stugor, beslöts att istället påbörja asfalteringen på måndag så att Skanska då istället får bästa tänkbara flyt i arbetet och kan använda den tid som krävs. Vi vill ju trots allt ha bästa tänkbara arbetsförutsättningar så att slutresultatet blir så bra som möjligt.

Till er som väntat på svar så fick vi först idag informationen om aktuell status. 

 

151014 Imorgon torsdag 15/10 påbörjar Skanska arbetet

Under onsdagen avslutades EGAB:s grävningsarbeten i vägen och redan i morgon, torsdag 15/10, börjar Skanska med den förberedande justeringen av vår och EGAB-områdets vägar. Detta innebär att en hjulgrävmaskin och lastbil kommer att verka längs sträckan Paradishöjden - vändplatsen vid vägens slut.

Justeringsarbetenen kommer att pågå åtminstone till veckans slut och själva asfalteringen påbörjas preliminärt måndag eller tisdag nästa vecka (v43). Definitivt besked kommer oss tillhanda under fredagen och hemsidan kommer att uppdateras med denna information.

Under justeringsarbetet kommer vägen att hållas öppen för trafik men bitvis och periodvis avstängd under ett par timmar vid nästa veckas asfaltering. 
 
 

151011 Asfalteringen uppskjuten till v 43

Under fredagen har beslut tagits att skjuta upp asfalteringsarbetet till vecka 43. Målsättningen är att arbetet utförs 19-21 oktober med reservation för dåligt väder (regn). Anledningen till detta beslut är förseningar i samband med EGAB:s VA-arbeten och återställande av vägbanken i samband med detta. Det är självfallet beklagligt men inte mycket att göra åt och utom vår påverkan. Entreprenören gör sitt yttersta för att istället under kommande vecka (42) slutföra grävningarna i vägen samt återställa i samförstånd med oss och asfaltentreprenören.  

Trafikstörningarna under veckan kommer att vara väsentligt mindre än föregående vecka och VA-entreprenören har lovat oss att varsla och uppdatera berörda fastigheter. Det är främst vid grävningen tvärs över vägen vid fam. Främme och vid infarten till Wallinbackarna / fam. Thulin där totalstopp kommer att krävas. Enligt entreprenören lär sådant avbrott vara ca 1-2 timmar vid respektive ställe.

Styrelsen vill passa på att tacka berörda fastigheter för visad, och fortsatt visad, förståelse och tålamod i samband med de olika arbetena. Mycket snart får vi alla belöning i form av en nybelagd och farbar väg igen. 

 

150929 Trafikstörningar v 40 - 42

Under rubricerad period kan det under kortare perioder vara begränsad framkomlighet mellan Paradishöjden och vändplatsen vid Halsviksvägens slut. Anledningen är som nämnts tidigare dels EGAB:s fortsatta avloppsgrävningar och dels den nya afaltsbeläggningen. Nedan delges den senaste information vi har samt tips om alternativa omvägar vid de stopp som kan uppstå och hoppas på er förståelse för detta. Vi har inom en mycket snar framtid äntligen en efterlängtad och nybelagd väg att glädjas åt.

Under innevarande vecka och möjligen några dagar in i nästa vecka (v 41) kommer EGAB:s arbeten att äga rum. Sträckan som berörs är från EGAB-områdets västra infart samt vidare ned mot familjen Ehrencronas stamfastighet. Grävning kommer delvis att ske i vägbanken och framkomligheten är därför begränsad. Vägen kommer att korsas av ledningarna vid två ställen, i höjd med familjen Främme samt någonstans i anslutning till området runt vägen som leder ned mot "Wahlinbackarna" även kallat "Petterssons äng / väg". Räkna med att vägen då kommer att vara helt avstängd för trafik någon timma eller två per korsning.

Under v 41 kommer vissa förberedande justeringar inför asfalteringen att genomföras, troligen med minimala trafikstörningar.

Asfalteringen är planlagd till 12-13 oktober (v. 42) men är såklart beroende av skälig väderlek. Läggaren kommer att starta vid vändplatsen och gå vidare mot bron - Paradishöjden. Det är då inte möjligt att passera läggaren. Men, för den tålmodige finns alternativ framkomlighet beroende på var längs vägen läggaren befinner sig. Omkörning kan ske via Berhardinas väg och vidare längs Ejgdetjärnet och ut på väg 163. Anslutning till Bernhardinas väg är möjlig även genom att köra på vägen nedanför familjen Ehrencronas stamfastighet via infarten mittemot familjen Främmes fastighet. Omkörning är även möjlig via EGAB-området den tid läggaren blockerar sträckan mellan områdets två infarter.

Utrycknigsfordon kommer under hela perioden att ges möjlighet att ta sig fram oavsett avbrott.

Det är naturligtvis uppskattat om vi kan minimera trafiken under pågående arbeten och entreprenörerna uppskattar om vi i möjligaste mån kan planera vårt bilbehov de 2-3 dagar som det sammanlagt kan vara frågan om då det även gör att arbetet sannolikt går snabbare. Vilka exakta dagar detta är kan dock vara svårt att i förväg meddela utan vi uppmanar de som behöver använda vägen att hålla sig ajour med situationen från dag till dag. Det går även bra att kontakta de bofasta i styrelsen via telefon eller e-post för uppdatering om dagsläget.

Det kan vidare vara klokt att köra hemifrån några minuter tidigare för de som vet med sig att de har en tid att passa då det kan dröja några minuter innan ett entreprenadfordon kan förflytta sig. Du som väntar besök av hantverkare e.t.c. rekommenderas att uppdatera dessa om situationen under närmsta två veckorna.

 

150911 Pågående- och kommande vägarbeten samt beläggning

Som en del av oss kunnat notera så har förberedelserna inför höstens asfaltering påbörjats. Just nu håller vår grävare Lars på med kantskärning och dikesgrävning där det behövs. Lars utför även del del mindre arbeten för EGAB:s- och Paradishöjdens räkning parallellt med de uppdrag vägföreningen beställt. Lars arbeten innebär i princip inga trafikstörningar alls.

Vecka 40 har EGAB meddelat oss att den sista planerade etappen i avloppsgrävningarna kommer att utföras. Dessa arbeten omfattar sträckan från EGAB-områdets västra infart och vidare ner till den kommande pumpstationen vid Ehrencronas stamfastighet. Eftersom man kommer att lägga ned en s.k. termoledning så är förfarandet av väsentlig mindre omfattning än tidigare grävningar och trafikstörningarna minimeras. Vi kan dock förvänta oss stunder med avbrott och/eller då trafik måste ledas om, t.e.x. via Bernadinas väg för boende väster om arbetet. Vi återkommer med uppdaterad information när arbetet påbörjats eller när vi har uppdaterad information. 

Omgående efter att EGAB:s grävningar är utförda kommer vi i samarbete med EGAB att utföra den efterlängtade beläggningen av vägsträckan Paradishöjden - Vändplatsen vid vägs ände. Dessa arbeten kommer enligt vår entreprenör att ta 2-3 dagar och påbörjas senast vecka 41. Räkna med tillfälligt begränsad framkomlighet även under dessa dagar. I den mån vi vet kommer berörda fastigheter att informeras via hemsidan eller muntligen av någon i styrelsen. 

 

150709 Tänk på hastigheten!

Det noteras att många av de fordon som kör på vår väg har på tok för hög hastighet. Detta är ett året runt problem men blir naturligtvis extra viktigt att beakta nu i sommartid med både fler boende och dito gående, inte minst barn som befinner sig längs vägen. 

Vänligen respektera 30-gränsen men vi ser gärna att ännu lägre hastigheter hålls så slipper vi lägga ut ytterligare farthinder  på vägen. 

 

 

 

========================================================================================

Inbetalningar

Notera att det är medlemmarnas skyldighet att hålla sig informerade om när och hur avgifter skall betalas (se "Fastighet och Andelslängd"). Styrelsen kommer att sända ut fakturor per e-mail (vanligt brev till några få som inte har e-mail).

Utebliven betalning vid förfallodagen skall enligt stämmobeslut föranleda påminnelseavgift på 200 kronor.

Bankgiro: 623-6053

IBAN SE41 8000 0835 1900 3829 5465 | BIC SWEDSESS

 

Postadress till vägsamfälligheten och styrelsen är:

Kämpersvik-Ejgde vägsamfällighet c/o Eva Melin

Kvarnestrand 8, 457 95 Grebbestad

Epost: kevstyr@gmail.com

Bankgiro: 623-6053

IBAN SE41 8000 0835 1900 3829 5465 | BIC SWEDSESS

Reg:nr: 717911-0593